Zmiana nazwy firmy

INFORMACJA O ZMIANIE NAZWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informujemy, iż Uchwałą Zarządu Spółka zmieniła nazwę prowadzonej działalności gospodarczej na MD LABELS Sp. z o.o. Spółka komandytowa (dawniej MD LABELS Jasiński Spółka komandytowa).

Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy tylko nazwy firmy – wszystkie pozostałe dane, w tym NIP, KRS, numery kont bankowych, numery telefonów, adres siedziby, a także adresy poczty elektronicznej pozostają bez zmian.

Uprzejmie prosimy o odnotowanie ww. faktu w swoich dokumentach w celu prawidłowego oznaczenia naszej spółki jako kontrahenta.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zmiana nazwy spółki nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który był i nadal pozostaje stroną zawartych już umów, czy zaciągniętych dotychczas zobowiązań. Zmiana nazwy spółki nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez spółkę zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez naszą spółkę umów oraz nie wymaga ich aneksowania.